Kategoriler
Alışveriş Sepetim
100 TL ve ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ

Oyuncaklar

Oyuncaklar

Oyuncaklar, çocuğun bedensel, zihinsel ve psiko sosyal açıdan gelişmesinde önemli katkıda bulunan, çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en önemli araçlardır.

Bu çalışmanın amacı; çocuk oyuncaklarının çocukların gelişim alanlarına ilişkin etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma türleri arasında yer alan durum çalışması deseni ş. Araştırma kapsamında Sivas il merkezinde yaşayan 20-52 yaş aralığında bulunan 26 katılımcı ile görüşülmüştür. Verileri toplamak için açık uçlu dört maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Katılımcılara çocuklarının oynadığı oyuncaklara ilişik sorulara yöneltilmiştir. Elde edilen veriler frekans analizi ve içerik çözümleme tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada katılımcılardan elde edilen veriler doğrultusunda genel olarak çocuk oyuncaklarının, çocuklarda karakter gelişimi başta olmak üzere çocukların fiziksel becerilerinin gelişimine, etkili sosyal ilişki oluşturmalarına, duygusal ve bilişsel gelişimlerine olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca çocuk oyuncaklarının çocuklarda paylaşım ve sabır duygularını öne çıkardığı, yaratıcı düşünme ve akıl yürütme becerisi kazandırdığı tespit edilmiştir. 

Oyun kavramı çocukların dünyasına ait kavramların başlıcaları arasında yer almakla beraber anlaşılması oldukça güç, soyut niteliktedir (Schuster & Ashburn, 1980). Bayar Çelebi (2007: 10) oyunun çocuğun hayatının ilk yıllarında daha çok zevk amaçlı yaptıkları bir etkinlik olduğunu, ilerleyen süreçte ise kurallarını idrak ederek içinde yer aldığı, zekâsını, yeteneğini, karakter ve mizacını sergileyebildiği bir toplumsallaşma süreci olduğunu söylemektedir. Oyun, içinde istendik kuralları barındırabilen ya da barındırmayan, amaçlı veya amaçsız olabilen özellikte olabilir. Çocuk oynadığı oyunun içinde isteyerek ve hoşlanarak yer almaktadır. Oyunun çocuğun fiziksel, bilişsel, dil, sosyal alanlarda gelişmesine yardımcı olduğu, gerçek yaşama ilişkin bir tür rehberlik görevini üstlendiği, etkin ve kalıcı olarak öğrenmesini sağladığı ifade edilmektedir (Bilir, 1995; Akandere, 2003). Oyun sürecinde çocuk psikolojik olarak rahatlar ve gerçek hayatta kendisine düşen rolün farkına vararak çevresindeki insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabilir (Thompson 1990; Bayar Çelebi, 2007: 10). Oyun özellikle çocukların iletişim becerilerinin gelişmesini destekleyerek kendilerini ifade becerilerinin gelişmesini desteklemektedir (Bilir, 1995). Oyun, çocuğun doğasında olan bir unsur olup onunla da gelişimini sürdürür (Bayar, Çelebi, 2007: 10). Oyunda ortaya çıkan yeni durum ve olaylar çocuğun bilişsel düzeyini zorlayarak onun bir sonraki gelişim aşamasına geçmesi için ortam yaratmaktadır (Schuster 1980, Yiğit 1995). Oyunla ilgili yukarıda yer alan ifadelere bakıldığında oyunun öğrenme ve yaratıcılığı geliştirme, iletişim becerisini geliştirme, tecrübe kazanarak yetişkinliğe hazırlanma, empati kurma ve kendini ifade etme yetkinliği kazanma, çeşitli bilişsel, fiziksel, duyusal, sosyal ve dil yeteneklerinin gelişimini destekleme ve en önemlisi çocuğun haz aldığı bir mutluluk kaynağı etkinliklerin tümünü ifade eden bir kavram olduğu görülmektedir (Poyraz 1999:136). Oyun; bireyin dünyaya geldiği andan itibaren onun hayatında var olan, yaşamının her döneminde kısmen farklılaşarak ve gelişimini de kendi içinde sürdürerek devam ettiren çocuklara özgü bir çeşit etkinlik olarak varlığını ve önemini korumaktadır (Huizinga, 1995: 48; Tuğrul, 2010). Çocukların dünyasında oyuna ilişkin olan ve belki de oyun kadar önemli olan kavramlardan biri de oyuncak kavramı olup temel olarak çocuğun oynadığı oyunların vazgeçilmez ana unsuru olarak kabul edilmektedir (Jackson, 2001). Onur (2002: 33) oyuncağın tarihinin insanlığın tarihi kadar geriye dayandığını belirterek insanoğlunun her çağda oyuncağı çocukları yaşama hazırlayan bir araç olarak gördüğünü ifade etmektedir. Esasen bütün eski toplumlarda özellikle bedensel gelişimi destekleyen oyunların var olduğuna ilişkin bilgiler tarih kitaplarında yer almaktadır (Ergün, 1980: 2002). Oyuncaklar çocukların oyun sürecinde farklı becerilere ilişkin deneyimler edinmesinde ve bu becerileri geliştirmesinde taşıdıkları özelliklerle bağlantılı olarak farklı düzeylerde katkı sağlamaktadır (Adak Özdemir ve Ramazan, 2012: 2). Oyun sürecinde çocukların sosyal ve bilişsel becerilerinin etkin olarak uyarılmasını desteklemektedir (Blakemore ve Centers, 2005; Canlı, 2014: 18). Oyuncak çocukların oynayarak eğlendikleri her gaye verilen genel bir ad olarak ifade edilmektedir. Oyun ve oyuncağın temelde birbirini tamamlayan öğeler olduğu ve her ikisinin de düş dünyasını içinde barındığı söylenmektedir (Egemen, Yılmaz ve Akil, 2004: 39). Poyraz (1999: 136) oyuncağı; gelişim sürecinde çocuğun hareketlerine bir çeşit düzen getiren, zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal alanlarda gelişimini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran tüm oyun malzemeleri olarak ifade etmiştir. Ergün (1980: 106) oyuncağın, çocukların oynaması için yetişkinler tarafından hazırlanan ve ana işlevinin çocuğu oynatmak olan oyun malzemeleri olduğunu söylemektedir. Bayar Çelebi (2007: 233-234) oyuncakların tüm bu olumlu katkılarının yanı sıra önemli bir kültür taşıyıcısı olduğunu, oyuncakların yapıldığı dönemin tarihini, sosyal ve ekonomik bilgilerini içerdiğini ifade etmektedir. Çocuk oyuncaklar aracılığıyla paylaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi sosyal alana ilişkin becerilerini geliştirmekte, mutluluk, üzüntü, kızgınlık gibi duygularını rahat bir şekilde ifade etme olanağı bulmaktadır (Canlı, 214: 27). Oyuncaklar, çocukların oyun yönelimleri ve oyunun teması ile yakın ilişkisi bulunmaktadır (Kim, 2002). En iyi oyuncağın çocuğun sadece bir kez oynayıp bıraktığı değil sürekli oynamak isteyeceği, oynadığı süreçte ona haz veren oyuncak olduğu söylenmektedir. Oyuncağın çocukta merak duygusunu harekete geçirmesi, kaslarını çalıştırarak fiziksel gelişimine katkı sağlaması, girişimcilik ve yaratıcılığını desteklemesi, problem çözme becerisini geliştirmesi beklenmektedir (Egemen ve diğ. 2004: 40). Bu bağlamda oyuncakların eğitici yönü gitgide öne çıkmakta ve aileler oyuncak alırken oyuncakların eğitici özelliklerine dikkat etmektedir (Ergün, 1980: 107). Çocukların oynadıkları oyuncakların onların yaş, gelişim düzeyleri ve ilgilerine uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. Oyuncakların çok karmaşık yapıda olmaması ve dayanıklı malzemeden yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda oyuncaklar çocukların becerilerini geliştirecek niteliklere sahip olmalıdır (Canlı, 214: 24). Çocukluk döneminde oynanan oyunların ve bu oyunlarda kullanılan oyuncakların çocukların gelişimindeki önemi yapılan pek çok çalışma ile ortaya konulmuş ve birbirini destekleyen sonuçların elde edildiği görülmüştür. Oyunların ve paralelinde de oyuncakların çocukların gelişimlerine yaptığı katkılar süreç içerisinde eğitimcilerin de dikkatini çekmiş, normal eğitim süreçlerinde oyun ve oyuncakların kullanılmasını öneren görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşler doğrultusunda günümüzde oyun ve oyuncaklar öncelikle anasınıfları ve eğitimin ilk basamağı olmak üzere etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; oyuncakların çocukların gelişim alanlarına yaptığı katkılar hakkında ebeveynlerin görüş ve düşüncelerinin tespit edilmesidir.

Yöntem Araştırmanın bu bölümünde; araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Araştırma Modeli Bu araştırmada nitel araştırma türlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Yıldırım ve şimşek (2005) durum desenini sosyal bir olguyu konuyla ilgili bireylerin bakış açılarının tespit edilebilmesi ve söz konusu olguyu yine ilgili kişilerin bakış açısından görerek değerlendirebilmeye imkân sunan bir yöntem olarak ifade etmiştir. Davey (1991) durum çalışmasını; tek bir olay ya da durumun boylamsal olarak incelenmesi şeklinde tanımlamıştır. Stake (1995) ise durum çalışmasının yöntemsel bir seçim olmayıp, neyin nasıl inceleneceğine ilişkin bir tercih olduğunu ifade etmiştir. Durum çalışmaları katmanlı veya iç içe geçmiş bir şekilde olabilir (Patton, 2014: 447). Bu desen; gerçek ortamda neler olduğunu araştırma, verilerin sistematik bir şekilde toplanması, analiz edilerek sonuçların tespit edilmesi aşamalarından meydana gelmektedir (Davey, 1991). Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu 2015 yılında Sivas il merkezinde yaşayan, 20- 52 yaĢ-ş aralığında yer alan 26 kişi oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ilişkin demografik bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Tablo 1. Çalışma grubuna ilişkin betimsel istatistikler Katılımcı özellikleri f % Cinsiyet Bayan 7 26,92 Erkek 19 73,08 20-30 yaş 5 19,23 Yaş 31-40 yaş 12 46,15 41-52 yaş 9 34,62 Eğitim Durumu Ortaokul 2 7,69 Lise 8 30,77 Üniversite 16 61,54 Veri Toplama Araçları Araştırmaya ilişki verilerin toplanması amacıyla oyunlara yönelik dört sorudan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu ilgili literatür dikkate alınarak hazırlanmıştır. Görüşme formunda bulunan maddeler araştırmanın amacı ve katılımcıların özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Görüşme formunda bulunan sorular alana uygunluk, dil açıklığı, çalışmanın amacı ve birbiriyle uyumluluk açılarından incelenmek üzere uzman görüşüne sunulmuştur. Patton (2014: 344) bu yöntem kullanılmadan önce bütün soruların tam olarak kurgulanması gerektiğini belirtmektedir.

Ürün Kodu: 8682826006194
Comfymax Piccolo Aktivite Minderi Oyun Halısı2 Ay ve sonra için kullanıma uygundur (2+ Ay) El kaslarını geliştirmeye yardımcı olan 4 Adet büyük hışırlı oyuncaklarıyla bebeğiniz çok eğlenecek Oyuncakların asıldığı halkalara bebeğinizin en sevdiği oyuncakları da asılabilir Ergonomik ve yumuşak ..
99,90TL
Vergiler Hariç:99,90TL
Ürün Kodu: 8682476850598
Comfymax Safari Oyuncaklı Aktivite Oyun HalısıDoğumdan itibaren kullanılabilir (0+ Ay) El kaslarını geliştirmeye yardımcı olan 3 Adet büyük hışırlı oyuncaklarıyla bebeğiniz çok eğlenecek Görme duyularını geliştirmeye yönelik dizayn edilen geniş ayna oyun halısının herhangi bir noktasında kulla..
148,90TL
Vergiler Hariç:148,90TL
Ürün Kodu: 9321104863652
Playgro Zürafa Jerry Oyun Halısı6+ Ay için kullanıma uygundur 3 farklı fonksiyonu vardır. Oturarak, sırtüstü yada yüz üstü yatarak kullanılabilir Görsel zekayı geliştirici asılı oyuncakları vardır. Yumuşak yüzeye sahiptir Fiziksel gelişimi destekleyici üründür Büyük boy aynası vardır.  ..
90,90TL
Vergiler Hariç:90,90TL
Ürün Kodu: 3021105051510
Infantino Yuvarlak Boncuklu ÇıngırakSoğutucu ve yumuşak parçaları sayesinde diş çıkartma döneminde bebeklerin diş etini rahatlatan hayvancık şekilinde tasarlanmıştır Eğlenceli çıngırak sesleri çıkartır..
41,90TL
Vergiler Hariç:41,90TL
Ürün Kodu: 3021105051350
Infantino Renkli Emzik Tutucu  Emzik tutucu, emziğin sürekli kaybolmasını,yere düşüp kirlenmesini engeller. Canlı renkleriyle bebeğinizin el-göz koordinasyonu için pratik bir yol sunar. Su, sabun ya da bulaşık makinesinde yıkayarak temizliğini kolayca yapabilirsiniz %100 silikondan üreti..
34,90TL
Vergiler Hariç:34,90TL
Ürün Kodu: 3021105051329
Infantino Klipsli Bebek Aktivite Oyuncağı0 ay + Doğumdan itibaren kullanılabilir Bebeklerin dikkatini çekecek farklı dokulara ve renklere sahiptir                                           &n..
36,90TL
Vergiler Hariç:36,90TL
Ürün Kodu: 9321104869784
Playgro Munchimal Peluş Aktivite Oyuncağı - EşekOyuncakların dokusu ve canlı renkleri, bebeğin görme duyusunun gelişimine yardımcıdırÇıngırak özelliği vardırDişlik özellikli ayaklara sahiptir Bebeğin el becerilerinin gelişmesini sağlar Doğumdan itibaren kullanılabilir  ..
71,90TL
Vergiler Hariç:71,90TL
Ürün Kodu: 9321104832085
Playgro Karpuz Sulu Dişlik 3+ Ay Bebeğinizin sağlığı için BPA maddesi içermez Bebeğinizn kolay kavrayabileceği ve gerideki dişlerini de rahatlatabileceği bir üründür Buzdolabında soğuttuktan sonra bebeğinize kullandırmanız onun şişen diş etlerinin rahatlamasına yardı..
27,90TL
Vergiler Hariç:27,90TL
Ürün Kodu: 8682476850550
ComfyMax Oyuncaklı Müzikli Yükseklik Ayarlı Lux Yürüteç - Ocean6 aydan büyük bebeklerin yürümeyi öğrenmesine yardımcı olur Hemen alışır. Bebeğiniz bindiği andan itibaren gülmeye başlar. Mutlu olur Artık ayağa kalkan bebeğiniz özgüvenini erken yaşta kazanır. Hayat onun için daha hareketli ve eğ..
179,90TL
Vergiler Hariç:179,90TL
Ürün Kodu: 8682476850567
ComfyMax Oyuncaklı Müzikli Yükseklik Ayarlı Lux Yürüteç - Joy6 aydan büyük bebeklerin yürümeyi öğrenmesine yardımcı olur Hemen alışır. Bebeğiniz bindiği andan itibaren gülmeye başlar. Mutlu olur Artık ayağa kalkan bebeğiniz özgüvenini erken yaşta kazanır. Hayat onun için daha hareketli ve eğle..
179,90TL
Vergiler Hariç:179,90TL
Ürün Kodu: 074451108295
Bright Starts İlk Büyük Fil OyuncağımBebeğinizin yeni bir en iyi arkadaşı var! Bright Starts'tan bu sevimli dost, ekstra yumuşak malzemeler ve çeşitli büyüleyici dokularla en küçük ellerin bile keşfetmesi için düşünceli bir şekilde tasarlandı Oyuncağın parçalı tasarımı, özellikle bebeğin k..
99,90TL
Vergiler Hariç:99,90TL
Ürün Kodu: 074451084872
Bright Starts Gezi Oyuncağı Chıme Along Çıngıraklı DostlarSevimli sesler çıkaran eğlenceli karakterler Bebek arabalarına, yatağına ve daha birçok yere takabilme imkanı Hafif bir sallanma ile sevimli sesler çıkarır  ..
40,90TL
Vergiler Hariç:40,90TL
Ürün Kodu: 074451107892
Bright Starts Sevimli Çıngırak & Dişlik ArkadaşımYumuşak kumaş çıngırak arkadaşları, plastik bir diş çıkarma alanının yanı sıra buruşuk doku ve çıngırak sesleri içerir Güçlü, dayanıklı plastiğin temizlenmesi kolaydır Kavraması ve tutması kolaydır Kırışık kumaş, bebeğin dokunsal ve işitse..
49,90TL
Vergiler Hariç:49,90TL
Ürün Kodu: 8681636420138
SozzyToys Halkalı Maymunum Renkli bağcıkları olan eğitici oyuncak serimiz ile; Bebeklerimiz elinde oynayabilir Bebek yataklarına, Bebek arabalarına, Ana Kucağı plastik kemerine ve diğer oyun gruplarına asılabilir  Ürünümüz Bebeğimizin sağlığı için gereki tüm ..
39,90TL
Vergiler Hariç:39,90TL
Ürün Kodu: 8681636420145
SozzyToys Halkalı Eşşeğim Renkli bağcıkları olan eğitici oyuncak serimiz ile; Bebeklerimiz elinde oynayabilir Bebek yataklarına, Bebek arabalarına, Ana Kucağı plastik kemerine ve diğer oyun gruplarına asılabilir  Ürünümüz Bebeğimizin sağlığı için gereki tüm t..
39,90TL
Vergiler Hariç:39,90TL
Ürün Kodu: SZY107
Sozzy Çıngıraklı FilimRenkli bağcıkları olan oyuncak serimiz, bebeklerimiz yataklarına, bebek arabaların, ana kucağı plastik kemerine , diğer oyun gruplarına asılabilir ve elinde oynayabilir Bebeklerimizin sallayınca çıngırak sesi gelecektir Kullanım Yaşı: 0-1 Yaş..
33,90TL
Vergiler Hariç:33,90TL
Ürün Kodu: 9321104832092
Playgro Sulu Meyve Dişlik Kullanım Aralığı : 3+ Ay Tırtıklı yapıya sahip dişlikler bebeğinizin diş çıkartma döneminde ağrıyan diş etlerine masaj yaparak bebeğinizi rahatlatır Yumuşaktır, içindeki sağlığa zararsız kıvamlı sıvı sayesinde buzdolabında soğutularakta kullanılabilir..
23,90TL
Vergiler Hariç:23,90TL
Ürün Kodu: 3021105051343
Infantino Dönen Çiçek Çıngırak Diş kaşıyıcı, kendi etrafında dönen zincir halkası şeklinde tasarlanmıştır Parçaların hareketi bebeğinizin ilgisini çekecek ve el kaslarını çalıştırmasını sağlayacaktır Diş kaşıyıcısı özellikleri sayesinde be..
37,90TL
Vergiler Hariç:37,90TL
Ürün Kodu: 9321104869777
Playgro Munchimal Peluş Aktivite Oyuncağı ZürafaDoğumdan itibaren kullanıma uygundur Oyuncakların dokusu ve canlı renkleri, bebeğin görme duyusunun gelişimine yardımcıdır Bebeğin el becerilerinin gelişmesini sağlar Diş kaşıyıcı özelliği olan ayaklara sahiptir Ana kucağı ve Bebek Arabalarına takıla..
71,90TL
Vergiler Hariç:71,90TL
Ürün Kodu: 074451081727
Bright Starts License To Drool Anahtarlık DişlikArtık bebeğinizin bir anahtarlığı var Rengarenk kontrast renkler bebeğinizin dikkatini çekecek Değişik yüzeyler ile bebeğin dişlemesi kolaylaşır Bebek tarafından kolayca kavrama ve tutma 3. aydan itibaren kullanım..
26,90TL
Vergiler Hariç:26,90TL
Ürün Kodu: 8681636420602
Sozzy Toys Aslan Arkadaşım Aktivite Oyuncağı - SZY132Asma halkası, Diş kaşıma oyuncağı ,oyun halkaları ile bebeğiniz ile birlikte her yere götürülecek, görsel şölen sunan peluş serimiz üyesidir Bebeklerimiz elinde oynayabilir, Bebek yataklarına, Bebek rabalarına, Ana Kucağı plastik kemerine ve d..
71,90TL
Vergiler Hariç:71,90TL
Ürün Kodu: 9321104831880
Playgro Kare Sulu Dişlik Kullanım Aralığı : 3+ Ay Bebeğinizin sağlığı için PPA maddesi içermez. Playgro kare sulu dişlik bebeğinizin kolay kavrayabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Playgro sulu dişliği buzdolabımda soğutarak bebeğinize kullandırdığınızda şişen diş etlerini rahatla..
23,90TL
Vergiler Hariç:23,90TL
Ürün Kodu: 9321104832108
Kullanım Aralığı : 3+ Ay Tırtıklı yapıya sahip dişlikler bebeğinizin diş çıkartma döneminde ağrıyan diş etlerine masaj yaparak bebeğinizi rahatlatır Yumuşaktır, içindeki sağlığa zararsız kıvamlı sıvı sayesinde buzdolabında soğutularakta kullanılabilir Bebeklerin elleriyle kavra..
27,90TL
Vergiler Hariç:27,90TL
Ürün Kodu: 9321104869937
Playgro Müzikli Projeksiyon Oyun Halısı  Tek tarafı kapalıdır Özel aynası bulunur Büyük boy yastığı vardır Tepesindeki özel projektör tavana ışık ve şekiller yansıtarak bebeğinizi eğlendirir, hayal gücünü geliştirir..
594,90TL
Vergiler Hariç:594,90TL
Ürün Kodu: 19321104832047
Playgro Araba Çıngırak Dişlik 3+Ay Aktivite kısımları ve dişlik bölümleri ile çok fonksiyonlu çıngıraklardır Bebeğinizi eğlendirirken duyma, dokunma, görme gibi duyularının gelişmesine yardımcı olur 3. Aydan itibaren kullanım için uygundur..
23,90TL
Vergiler Hariç:23,90TL
Ürün Kodu: SZY110
Sozzy Renkli Maymunum  Bebeklerimizin doğumdan itibaren başlayan öğrenme sürecini renkli ve uyarıcı , etkileşimli oyuncakları ile maksimum düzeye çıkarmasına yardımcı olur  Bebeğiniz sarı yuvarlak plastiği çektiğinde , yumuşak bir müzik melodisi duyunca nasıl hoşuna gittiğini sizlerde ..
90,90TL
Vergiler Hariç:90,90TL
Ürün Kodu: 91321104832023
Playgro Çanta Çıngırak-Dişlik 3+Ay Kullanım Aralığı : 3+ Ay Tırtıklı yapıya sahip dişlikler bebeğinizin diş çıkartma döneminde ağrıyan diş etlerine masaj yaparak bebeğinizi rahatlatır Yumuşaktır, içindeki sağlığa zararsız kıvamlı sıvı sayesinde buzdolabında soğut..
26,90TL
Vergiler Hariç:26,90TL
Ürün Kodu: 9321104822130
Playgro Sulu Dişlik Arı 2`li Kullanım Aralığı : 3+ Ay Tırtıklı yapıya sahip dişlikler bebeğinizin diş çıkartma döneminde ağrıyan diş etlerine masaj yaparak bebeğinizi rahatlatır Yumuşaktır, içindeki sağlığa zararsız kıvamlı sıvı sayesinde buzdolabında soğutularakta kullanılabi..
23,90TL
Vergiler Hariç:23,90TL
Ürün Kodu: 3021105051336
Infantino Kaydır ve Çiğne Dişlik Anahtarlık Soğutucu ve yumuşak parçaları sayesinde diş çıkartma döneminde bebeklerin diş etini rahatlatan hayvancık şekilinde tasarlanmıştır Eğlenceli çıngırak sesleri çıkartır..
36,90TL
Vergiler Hariç:36,90TL
Ürün Kodu: 3021105162766
Infantino Sulu Dişlik - 2 LiHayvan şeklindeki su dişlikleri (maymun ve penguen) Buzdolabında soğutularak bebeğinizin diş çıkartma döneminde ağrılardan kurtulmasına ve dişlerini kaşımasına yardımcı olur. Dişler farklı dokular sayesinde küçük ellere kolayca uyum sağlar Doğumdan itibaren kullanıl..
36,90TL
Vergiler Hariç:36,90TL
Ürün Kodu: 9321104869791
Playgro Munchimal Peluş Aktivite Oyuncağı ZebraDoğumdan itibaren kullanıma uygundur Oyuncakların dokusu ve canlı renkleri, bebeğin görme duyusunun gelişimine yardımcıdır Bebeğin el becerilerinin gelişmesini sağlar Diş kaşıyıcı özelliği olan ayaklara sahiptir Ana kucağı ve Bebek Arabalarına takılab..
71,90TL
Vergiler Hariç:71,90TL
Ürün Kodu: 9321104869760
Playgro Munchimal Peluş Aktivite ve Puset Oyuncağı Oyuncakların dokusu ve canlı renkleri, bebeğin görme duyusunun gelişimine yardımcıdır Bebeğin el becerilerinin gelişmesini sağlar Diş kaşıyıcı özelliği olan ayaklara sahiptir Ana kucağı ve Bebek Arabalarına takılabilir Doğumdan itibaren kullanıl..
71,90TL
Vergiler Hariç:71,90TL
Ürün Kodu: 074451081956
Bright Starts Üçlü Yüzük Sulu DişlikBuzdolabında soğutularak bebeğinizin diş çıkartma döneminde ağrılardan kurtulmasına ve bebeğinizin dişlerini kaşımasına yardımcı olur Tutamaçları sayesinde kolay kavranabilir Diş çıkartmanın verdiği sancıyı hafifletmek için özel olarak tasarlanmıştır Bebeğe..
33,90TL
Vergiler Hariç:33,90TL
Ürün Kodu: 3021105051367
Infantino Sıkılabilir & Bükülebilir Boncuklu Dişlik​Parlak renkler ve sıkıldığında çıkan ses ile bebeğiniz tüm duyularını kullanır Bebeklerde motor becelerinin gelişmesine katkı sağlar Doğumdan itibaren kullanılabilir..
49,90TL
Vergiler Hariç:49,90TL
Ürün Kodu: 3021105162773
Infantino Birbirine Geçen Halkalar9 Çok amaçlı halkadan oluşmaktadır Halkalar duyu gelişimi için farklı dokular ve şekillerden oluşmakta Ayrıca sevdiği başka oyuncakları da bu halkalara takabilirsiniz. Tüm Infantino oyuncaklarında olduğu gibi canlı renkleri ve bebeklere özel sempatik tasarıml..
28,90TL
Vergiler Hariç:28,90TL
Ürün Kodu: 074451113282
Bright Starts Sevimli Çıngırak Hayvancıklar - ÖrdekSüper yumuşak bir mini peluş karaktere sahiptir Rahatlamak ve etkileşim kurmak için dokunsal Taggies etiketleri içerir Kavranması ve tutması kolaydır Renkli kumaşlar ilgi ve eğlence katar Çocuğunuzun duyularını uyarmaya yardımcı olur Motor ..
57,90TL
Vergiler Hariç:57,90TL
Gösterilen: 1 ile 36 arası, toplam: 102 (3 Sayfa)